Ragnarok eller dommedag

Original Danish document compiled by Jens Lindsby: https://drive.google.com/file/d/0B4IQ3sRgf0QwclE5QUt6aHhLUHR1QTFhRTUtY2lOa0JTWHFR/view

(English translation)

Martinus omtaler i 1977-80 ragnerok eller dommedag ved stort set hvert rådsmøde og også ved hans årlige fødselsdagstaler bliver emnet omtalt. Det må således have været vigtigt for ham at orientere om dette.

Det følgende er et forsøg på at samle de konkrete vidnesbyrd der er fra Martinus om ragnarok og her specielt om den verdenskrig, der ifølge Martinus er nært forestående. Intentionen er således ikke at se på dette fænomen på en mere teoretisk måde, som det er belyst i Det Tredie Testamente.
Om den måde Martinus oplever eller får disse informationer om dommedag siger han:
Jeg tror kun på de impulser, der kommer ind til mig. Men jeg må altså sige, at det ikke er nogen kosmisk analyse.( 25/4-78)
Man må sige at det er ret mange informationer og årsagssammenhænge Martinus fremlægger, uden at han altså mener det er en analyse.
Det er ikke den eneste gang Martinus laver denne skelnen, idet han ved sin 89-årige fødselsdagstale fortæller om den nye kraft eller energi:
Det er ild og kulde. Derfor har vi en temperatur på 37 grader. Det er i balance mellem ild og kulde, at der kan opstå en kraft. Hvis man kan bringe ild og kulde i en sådan harmonisk balance, kan man lave en ny kraft. Det kan gå ved is og vand. Men det kan jeg ikke røbe, og jeg har heller ikke studeret den slags. Men intuitivt har jeg allerede set, at den kan blive fremtidens kraft. Hvorfor skulle menneskene ikke også kunne finde den kraft, som hjertet har?( 89-års talen, 1979)
Så man må spørge sig selv hvornår der er tale om en egentlig analyse og hvornår Martinus bare fortæller om sine impulser?
Stort set alt er medtaget fra rådsmøderne fra 1977-80. Hvis der er nogen der kender til yderlige oplysninger, så lad mig vide, så vi kan få det integreret. I den vedhæftede fil er også kildematerialet medtaget. De ting Martinus Institut har tilføjet til værket er selvfølgelig ikke citeret. Værket skal være rent.
Martinus kæder specielt dommedag sammen med hitlerrismen. Det er som om det først er der dommedag rigtig starter. I sin 89-års fødselsdagstale taler han dog om verdenskrigene.
”Jeg regner med, at hitlerrismen rigtig var begyndelsen til dommedag”(3/1-78)
”Den er jo begyndt med Hitler og alt det der,- det er jo dommedag”(31/1-78)
”Den er begyndt forlængst. Hitlertiden var jo et voldsomt bevis på det. Dommedagen er ikke begyndt før korsfæstelsen.”(4/4-78)
Men det er på ingen måde kulminationen af ragnarok, idet der kommer i hvert fald to krige til og en række mindre revolutioner og politiaktioner.
”Man må ikke tro, at den krig der kommer ,-at den bliver den sidste. Jeg mener, at der bliver mindst en til,- hvor man kan sige der er rigtig krig. Så kan der blive nogle små revolutioner eller hvad man skal kalde dem. Det første årtusinde, det vil ikke blive så fredeligt. Men så tror jeg, at i det næste årtusinde vil der være sket kollosale forandringer.” (25/4-78)
Specielt nævner Martinus en krig eller nærmere en politiaktion der måske endeligt får skabt jordens forenende stater. Denne konflikt kommer om fem,seks eller syv hundrede år.
Om den forestående krig siger Martinus at det bliver meget slemt.
”Der kommer noget der ikke er mindre skrapt.”(6/3-79)
”Det bliver forfærdeligt – der skal skarp lud til skurvede hoveder.”( 4/9-79)
”Hitler var jo antikrist, og det næste bliver ikke bedre,- det der kommer nu.”(20/9-77)
”Verden vil blive så ødelagt, at der er ingen vej – ud? Det hjælper ikke med teoretiske forklaringer. Det skal være selvoplevede kendsgerninger.”(7/8-79)
Der kommer jo meget, meget mere omkring årtusindeskiftet-det bliver meget slemt.”(5/8-80)
”I verden er ragnarok godt nok begyndt med hitlerrismen. Men det er ikke enden på det. Vent bare og se. Der kommer forfærdelige tider.”(9/9-80)
Om denne krigs længde siger Martinus også noget meget konkret, selvom han ikke finder det er nogen trøst.
”Denne ragnarok bliver ikke rar. Det kan godt være, den varer nogle år, men det tror jeg ikke, fordi jo værre eksplosioner, jo hurtigere går det. Om det er nogen trøst, det er et spørgsmål”(16/9-80)
Martinus siger gentagne gange at krigen kommer ved århundredeskiftet( år 2000) og at det kan komme før eller senere. Her er det mest konkrete jeg kan finde:
”Jeg har altid haft den opfattelse af, at det vil ske omkring århundredeskiftet. Lidt før – måske lidt senere – snarere lidt senere. Jeg mener, at der er ting endnu, der skal ske, inden det.”(27/11-79)
At den udspringer i mellemøsten er jo logisk og Martinus mener, at det er konflikten i Israel der udløser det.
”Og navnlig i østen. Jeg tror ikke, at jøderne nogensinde vil give den jord tilbage. Og jeg tror, at det bliver årsagen til krigen.”(29/11-79)
”Men jøderne kan jo heller ikke blive ved med at have sådan en klausul, at de tror , at de er guds udvalgte folk. Ja, det var de engang. Men det er jo allerede forbi nu.” ( 3/1-78)
”Jeg tror at stormagterne kommer i krig, sat igang af jødehistorien, og at stormagterne mister deres magt, så hele verden bliver nød til at holde sammen.”(4/4-78)
Som det sidste citat også siger vil krigen betyde stormagternes undergang, hvilket baner vejen for tanken om et fælles rige på jorden.
”-denne krig, der kommer nu…det bliver slemt. Så mener jeg, at stormagterne bliver knust. USA, Rusland og Kina.(23/9-75)
”Hvis der bliver krig i dag, så bliver der også noget med, at nogle slår sig sammen. Kineserne var jo i gang med noget. Hvem holder ikke med kineserne. Og russerne,- hvem hjælper russerne ikke. Det bliver fuldstændigt ulogisk. Men det bliver deres undergang.”( 6/3-79)
Om krigens forløb siger Martinus at muhammeddanerne trænger op i Europa og indimellem holder han sig til det Nostradamus beskriver ( Billensteins bog ).
”De trænger ind i Europa, men der standser krigen. Det ved jeg ikke,- det blander jeg mig ikke i,- men det er interessant at læse. Men det kan jo være, at det er det, der skal ske nu, at muhanmedanerne trænger ind i Europa. Men der bliver verdenskrig, og jeg tror, at det er det, der i mellemøsten der bliver det udløsende. Hvad skulle det ellers være,- det er den spænding.”( 3/1-78)
Der synes ikke at være tvivl om at der bliver atomkrig og hvis det ikke havde været for hjælpen fra kristusbevidstheden bag, så ville menneskeheden blive udslettet.
”Og hvis det er rigtigt, det de siger, at de flyvende tallerkner kan aflade atombomberne, så står de jo ikke godt i det. Altså, så kan det ikke blive så….Men hvis de ikke gjorde det, så ville supermagterne udslette menneskeheden.”(23/9-75)
”Og det bliver meget værre i det nye her. Det bliver så slemt, at man fra oven – med kristusvæsener – må træde til. Det med atombomberne, det er jo noget forfærdekigt sk(r)idt. [….] Men der bliver jo sørget for, at de ikke kommer til at sprænge alle de atombomber, de laver.”(16/9-80)
”Kristus forudsage jo også det med karmaen,- han forudsage også det med atomskaden. Han siger: ” Ve de frugtsommelige på den tid.” (7/8-79)

”[…..] Hvad er det, menneskene gør. Laver de ikke ravage, – var det ikke det, Kristus forudsagde samtidig med genkomsten – Så skulle menneskene opleve rygter om krige, og krige, og der skulle være jordskælv her og der, og han kommer også ind på denne her sygdom. Han siger: Ve dem, der er frugtsommelige i de dage. ”(5/8-80)
”Bagved sidder høje væsener og dirigerer. Politikerne tror, det er dem, der bestemmer. De er bare en slags robotter.”(4/4-78)
Om hvad vi ellers har i vente siger Martinus, at kontinenter ikke vil styrte i havet, men jordskælv vil der komme :
”Det bliver ikke kontinenter, der synker ned.”(23/9-75)
”Og jordskælv, siger Kristus, vil komme her og der. Og det er jo rimeligt nok, at der vil komme jordskælv. For det kan godt være, at den olie man har fjernet – at det ikke er helt heldigt. Det er jo hele have man opøser.”( 16/9-80)
Hvordan stopper krigen og hvad er løsningen ?
”Og skriver ( Nostradamus, min bemærk.) også netop, hvordan araberne vil nå helt op til Frankrig,- næsten op til troens fædreland – altså til Danmark. Det vil altså ikke berøre Danmark. Angrebet vil blive opløst på grund af den nye tro. ( Martinus åndsvidenskab,min bemærk.)”(27/11-79)
”Når man skal tro Nostradamus,- Hvad er det der står, Muhammeds tilhængere vil trænge op i Europa, men de vil blive optaget af ”troen fra Danmark”, og de vil acceptere den, og det vil bevirke, at de trænger ikke længere frem, og at de vil gå tilbage igen.”(31/1-78)
”Nu må vi håbe at vores sag klarer sig godt igennem, for det bliver deres redningsplanke. Det gør det. Også efter hvad Nostradamus siger”(3/1-78)
”Til den tid vil det være godt, at mine værker er skrevet. Det er kedeligt at skulle tale om sine egne ting, men jeg er jo nød til at fortælle, hvd det er, jeg har lavet. Da vil min Livets Bog, Det Tredie Testamente, være menneskene til hjælp, for den bygger hele verdenslogikken op. Kristendommen er verdensvidenskaben.”(89-års talen, 1979)
Meningen med dommedag er, som vi skal se, at afskaffe forsvaret og når man ser hvilke forfærdeligheder der kommer til at ske er det himmelråbende ulogisk, at Martinus eget institut fører en retssag. Dermed gør man sig til et med de energier som ragnarok skal opløse. Der er kun en vej og det er tilgivelse og atter tilgivelse. Tilgivelse og diplomatiske afgørelser vil blive fremtiden. Når sagen skal være redningsplanken for ragnarok kan den jo ikke samtidig være behersket af samme energier som udløser ragnarok. Men vi skal så huske på, at Martinus Institut styres af kristusbevidstheden bagved, ikke af de konkrete jordiske personer. Så det er der selvfølgelig styr på. Vi kan blot bede Martinus Institut følge de anvisninger Martinus har givet, men det volder jo store problemer på Martinus institut. Det er en sten man ikke er istand til at løfte.
For os i Skandinavien går det som bekendt nemmere.
Men vi behøver ikke at være så bange her i Skandinavien, for her er luften den mest krigsfri, den kan være.(29/11-77)
Men vi kan være lykkelige over, at vi bor det bedste sted. De nordiske stater og navnlig, må jeg sige, Danmark, der har disse impulser jo ramt.(31/1-78)
Men vi bor her i Skandinavien i det nordlige, den nordlige halvkugle. Det er det bedste sted. ( 89-års tale,1979)
Hvad er meningen med dommedag?
Altså, når jeg siger, at logik gik ud af forsvar og angreb,- altså med korsfæstelsen. ( (3/1-78)
”De kommer til at se , at deres største ulykke er forsvaret. Det er idag menneskehedens største fjende.”(25/4-78)
”Men alt er jo lavet for, at visdommen kan udvikles. Alle mulige erfaringer på det onde skal jo frem. For det er det, der er visdommen.”(25/4-78)
”Men jorden er inde i en situation nu, hvor menneskenes forsvar er deres største ulykke. Det er det, ragnarok skal vise dem, således at Kristus får ret.(27/3-79)
Det er som nævnt forsvaret der skal afskaffes og en tilgivelseskultur skal dannes. Det er det der er den nye verdensimpuls. Et kvantespring på jorden. Det kræver udvikling, men selvfølgelig også at primitive væsener ikke bliver ved med at inkarnere på jorden. Om dette kvatespring siger Martinus:
” der er aldrig nogensinde i menneskets historie sket en sådan forandring, som det der nu sker. Der har hele tiden nok været forandringer af kulturer, men de har brugt de samme midler: krig, det vil altså sige forsvar og angreb. Og det resulterer i krig – ikke fred,- det kan det ikke.”(9/9-80)
Alt er således såre godt, men vi må tro, at det på et tidspunkt vil kræve meget bevidsthedsenergi af os at fastholde dette store livsfacit.

Kildematerialet

Ib: Den krig, du talte om, som vil, komme om tusinde år…
Martinus: Ja, når nu den her store karmaudløsning, – denne krig, der nu kommer… det bliver slemt. Så mener jeg, at stormagterne bliver knust. USA, Rusland og Kina. De taber deres magt, og det med at lave våben og sådan noget… og hvis det er rigtigt, det de siger, at de flyvende tallerkner kan aflade atombomberne, så står de jo ikke så godt i det. Altså, så kan det ikke blive så… Men hvis de ikke gjorde det, så ville supermagterne udslette menneskeheden. Og det er jo ikke i jordens karma. Atomkraften, — det er fuldstændig forkert. Det er tåbeligt at foretage atomsprængninger. Det er fuldstændig galskab. Det er at sprænge mikrokosmos. Den har sine love, akkurat som… Hvis man tænkte sig det samme oppe i makrokosmos, så ville der komme kræfter, der splintrede mælkevejen, så det røg til alle sider, brand osv. Men det er der ikke i vort mælkevejssystem, heldigvis da. De store makrovæsener deroppe bruger ikke atombomber.
T(Tage?): Det er, som når en supernova sprænges.
Martinus: Ja, der foregår jo noget, selvfølgelig, det er jo ikke alle sammen indviede, de kloder. Jorden bliver en fuldkommen klode. Men jeg mener også, at vort mælkevejssystem består af mange fuldkomne…Vi kan jo ikke regne med vort eget solsystem. Der tror de jo, at der kan bo mennesker, skønt de opdager så mange ting, der ikke kan forenes med det. Men det betyder jo ikke noget, når man er færdig med det fysiske plan og tyngdekraften, – så er der jo ingen afstande. Så kan man komme til hvad, det skal være, hvor som helst. Så er det tankens magt. Den går på bølgelængde. Det er en mærkelig kraft, tankekraften, for den har det anderledes end f.eks. radiobølger. Radiostråler tager tid, men en tanke tager ikke spor tid. Telepati har ingen tid. Det er øjeblikkelig… det er lige meget, hvor i verden… det vibrerer. Men det ligger jo langt udenfor forskernes… udenfor videnskaben. Det er ting, menneskene først kommer til senere.
Torben: Er det rigtigt, at der inden verdenskrigene kan komme naturkatastrofer.
Martinus: Det tror jeg ikke, der bliver meget af. Jo, altså, måske nogle små., men ikke store. Det bliver ikke kontinenter, der synker ned. Det gør der ikke. Men der er jo udsigt til noget… San Francisko er jo i farezonen, efter hvad videnskaben siger. Og der er også andre steder. Og vi har også en revne, der går gennem øresund og op til Frederiksberg have, – en revne i kridtlaget. Jeg har oplevet to jordskælv her. Det første mærkede jeg ikke så meget til. Da gik urene istå hist og her. Så viste det sig, at der havde været: jordskælv. Men det andet, det sidste, – da boede jeg ude på Pilealle, og jeg var lige gået iseng. Så blev jeg vendt i sengen, og jeg tænkte., hvad var dog det. Så tænkte jeg, at det måske var jordskælv. Så stod jeg op og så, hvad klokken var. Og dagen efter stod det ganske rigtig i avisen, at der havde været et jordskælv. Men det er der ikke nogen fare for her. Her bliver ikke slået istykker. Det her bliver ved med at være center. Så kommer der om nogle tusinde år, da vil centret blive flyttet til Ural, til Kaukasus. Og det skal jo være en dejlig egn. Der skal være ganske herligt. Der skal nok være mildere og varmere end det er her. Det ligger da mere syd på.
Torben: Inden den krig kommer, vil der ske en masse mentalt med menneskene. Vil der ikke det. Jeg mener, du snakker om ægteskabets zone, og der er sket en masse psykisk med menneskene det sidste halvanden års tid.
Martinus: Nu er der jo det, – de bremser jo en masse med deres… de kan jo lave det sådan tilsidst, at de holder op med at inkarnere her. Hvis det går alt for voldsomt med deres frie aborter. Hvis et foster et par gange skal forsøge at komme igennem – og det skal næsten alle fostre, der ikke kan komme igennem… så danner naturen det til, at de inkarnerer et andet sted. På den måde kan de godt tilsidst være med., men så kan det jo blive galt, for så er der jo ikke den naturlige lidelse., så kan det jo faktisk tage alt for mange mennesker… Men det er der jo ikke nogen fare for med jorden. Den er jo så langt fremme. Men det er jo klart, at en masse af dem, der nu er døde, de kommer ikke med i den store fødsel. Jeg mener, de her afrikanere, hvis bedstefædre var menneskeædere, og som nu har epauletter… de når ikke på to tusinde år at blive alkærlige. Men de inkarnerer så på andre kloder. Og dem, der ikke kan, de uddør her.
Ib: Men hvem er det så, og, under hvilke omstændigheder bliver så den krig ført om tusinde år.
Martinus: Jo, der er jo den sidste deling af jorden. Men det er, det vil jeg regne med, er kampen for at få skabt jordens forenede stater. Vi kan jo se vores FN, hvordan det er… Når der ikke er nogen rigtige stormagter, så bliver der jo kamp imellem dem. Men der vil blive en fredsepoke. Det siger Nostradamus jo også. Og biblen siger jo også, at der bliver et tusindårsrige. Det kommer altså der. Men jeg tror ikke, jeg tror slet ikke, at det varer tusinde år. Jeg vil tro, det varer måske en fem, seks, syv hundrede år, -sådan noget. For der er jo ikke meget tid på tre tusinde år, når det skal være indenfor den tid. Men den krig regner jeg ikke med, skal blive sådan noget særligt. Ikke noget blodigt, nærmere politiaktion. De skal skabe et politi. Vi kan jo nok tænke, at det går ikke sådan frivilligt til. Men det er jo en vældig interessant tid, at menneskene lever her. Og jeg mener, det er jo dejligt, de mennesker, der allerede har fået fat i de kosmiske ting, de er alligevel godt garderet. De kan gardere sig godt. Det er dem, der kommer til at bygge op. Men vi ser jo også, at vi er foran med at komme ned i skidtet. Der er vi jo foran. Så er vi også foran med at komme op igen. Jeg tror nok, vi er foran med porno og alt det der, og med ægteskabsdegeneration.
Rådet 23/9-75

Der ER djævlemennesker, sålænge de kan oprette koncentrationslejre, og de kan operere friske, sunde mennesker, – selvom de ikke fejler noget, – de skærer dem op, – det gjorde de under krigen. Hitler var antikrist, og det næste bliver ikke bedre, – det der kommer nu. Men, jeg må jo sige, at der er jo en masse mennesker — man kan måske sige, – ja, jeg tør jo ikke sige den største masse, – der har oplevet kulminationen af djævlebevidsthed. F.eks. os her. Vi finder da ikke på at rende ud på gaden og dræbe mennesker. Vi kan se det på dem, der har overlevet, det, – dem der i den grad sådan én som Hitler, han var jo tydeligt en djævel, at se på. Engang imellem var han besat af ånder osv., – men alt bliver jo mobiliseret. Et menneske kan ikke lave det.
Rådet-20/9-77

Det begyndte jo jeg mærkede den impuls i 1973, var det vistnok, i august. Det kommer alt sammen her i skandinavien. Det er mærkeligt nok, jeg ser aldrig nogen andre skrive om det. Så jeg er måske nok ene om at opleve det. Ved århundredskiftet kom videnskaben rigtig frem. Og så kom i 192o det kosmiske, da blev det givet fri. Nu er vi kommet frem til, at mystikken er givet fri. Og vi er altså inde i dommedag, og derfor kan vi vente en Hitlerkrig igen, eller noget i den stil. Men vi behøver ikke at være så bange her i Skandinavien, for her er luften den mest krigsfri, den kan være. Andre steder i verden er det meget usikkert. Og navnlig i østen. Jeg tror ikke, at jøderne nogensinde vil give den jord tilbage. Og jeg tror, at det bliver årsagen til krigen. Når I kommer tilbage i næste århundrede, så vil I være med til at lave den nye folkeret, hvor krig Bliver forbudt. Krig vil blive forbudt. Det må ikke finde sted. Så vidt må de mennesker komme. Ja, husk på, da er det jo de mennesker, der er kosmisk bevidste, der begynder at dominere: Det er jo moseloven, der degenererer nu.
Rådet 29/11-77

Jo, dem der kommer til at overleve århundredskiftet, — jeg har stadigvæk tanken, at det sker henad slutningen på århundredet. Men nogen siger firserne, – men det tror jeg, – det ved jeg ikke. Jeg har altid følt, at det vil ske ved århundredskiftet, og det tror jeg, kommer til at gælde
Rådet 9/7-77

De vil komme frem til at afgøre tingene med diplomatiske afgørelser. Og så er der jo hundreder andre ting, der bliver afskaffet. Klasseforskel og … Det, der vil gøre det store udslag, det er, når man begynder at kunne få verden forenet under eet, een magt. Det vil de jo kæmpe med. Og derfor … når nu der bliver krig, så tror jeg nok … jeg regner med, at så er de slået noget i stykker, både Amerika og Rusland. De får ikke den magt. Og folkene i Rusland, de kommer ikke under sådan et diktatur. De vil gøre revolution. De vil ikke stå stille. De vil jo benytte lejligheden … når Rusland kommer i krig, så er der jo en masse, der vil benytte lejligheden til at gøre sig fri, –
Rådet 12/4-77

Der er heller ikke nogen logik i, at menneskene har lavet våben, så de kan næsten ødelægge kloden.Hvorfor skulle de det. Hvad har de af fjender. De har ikke andet end en klat andre mennesker, – en smule af deres egne væsener. Hvorfor skal de have så kolossale ødelæggelsesvåben. Det er også manglende logik. Nu må man så sige, at vi er i dommedagen, vi er i de såkaldte sidste tider. Jeg regner med, at Hitlerismen rigtig var begyndelsen til dommedag. Men det er jo ikke færdigt. Altså, når jeg siger, at logik gik ud af forsvar og angreb, – altså med korsfæstelsen,
Rådet 3/1-78

Det gør det ikke. Men det vil være igang. Når de skal til at rette op efter krigen — så når I kommer igen …men I kan være glad for, at I er inde i det her. I kan være glad for, at I kan forstå tingene og er nået frem til at vide, hvad man ikke skal gøre. Så når folk siger, at det er jo forfærdeligt, hvad der skal ske, – så siger jeg, ja, men det kommer da an på, hvordan man selv er. Selvfølgelig bliver det kedeligt, når der er krig. Nu er verden jo alligevel så international, .så det berører hele verden, – hvis der er krig. Og jeg tror ikke, at jøderne gi’r sig, og at der bliver fred. Jeg synes godt om Sadat. Det var meget fint gjort. For han var virkelig en fredens mand, – det kunne man mærke, da han talte der. Men jøderne kan jo heller ikke blive ved med at have sådan en klausul, at de tror, at de er Guds udvalgte folk. Ja, det var de nok engang. Men det er jo allerede forbi nu. De var Guds udvalgte folk dengang, de nåede frem til en tilstand, hvor Kristus kunne fødes, – hvor den nye verdenskultur kunne blive født. Man må sige, at det er jo ikke bare det, at Kristus fødes der, men det er den nye verdenskultur, der skal afløse al denne her mørke verdenskultur. Og det kunne jo gøres i Palæstina. Essæerne var jo nået frem til en fremskreden kærlig væremåde. Nu må vi så håbe, at vor sag klarer sig godt igennem, for det bliver deres redningsplanke. Det gør det. Også efter hvad Nostradamus siger. Han siger, det vil komme ud for megen modstand engang med katolikkerne. Han siger også, at muhammedanerne vil blive interesseret i det. De bliver jo også klogere. De trænger ind i Europa,men der standser krigen. Det ved jeg ikke, – det blander jeg mig ikke i, – men det er interessant at læse. Men det kan jo være, at det er det, der skal ske nu, at muhamedanerne trænger ind i Europa, – det ved jeg ikke. Men der bliver verdenskrig, og jeg tror, at det er det, der i mellemøsten der bliver det udløsende. Hvad skulle det ellers være, – det er den spænding
Rådet 3/1-78

Sagen vil jo også blive forfulgt meget. Når man skal tro Nostradamus, — Hvad er det, der står, Muhammeds tilhængere vil trænge op i Europa, men de vil blive optaget af “troen fra Danmark”, og de vil akceptere den, og det vil bevirke, at de trænger ikke længere frem, og at de vil gå tilbage igen. Jeg regner med, at Nostradamus nok skal være nogenlunde rigtigt, – det har jo – meget, af det – været rigtigt hidtil. Men der er jo mange andre spådomme, der også er fremme om det fra Danmark.
Rådet 31/1-78

Men nu skal vi jo se, – vi får jo vore velsignelser og vore forbandelser. Men det må vi regne med. Men jeg er ikke så bange. Så bor vi også på det bedste sted, jeg tror ikke, det bliver ordnet med jøderne, – der tror jeg ikke, at Sadat … Men det var faktisk rørende at se ham den aften i fjernsynet. Jeg synes, det var en mægtig indsats, han gjorde. Men det går jo ikke så nemt- Og jøderne, – de er stejle.
Rådet 31/1-78

Men så er der kommet en masse ting fra andre kloder. Der er kommet en hel masse, der skal have karma sammen. De er kommet fra en klode, der er meget nær jordkloden, hvor menneskene så at sige er lige i de samme ting. De skal have karma, fordi deres klode er ikke så langt fremme, så de kan få karma. Men nu kommer den her. Den er jo begyndt med Hitler og med alt det, — det er jo dommedag. Der er jo det, der er begyndt. Og Hitler og alt det der – det er jo antikrist, Og så er der en masse,der skal have karma. Men de kommer til at skulle fødes igen. De kan ikke følge med, når jorden får kosmisk kultur. Den første kosmiske kultur i jordklodens historie er jo alligevel fysisk. Men den er det, som jeg skriver i det 4. apitel. I den kultur bliver de jo efterhånden ikke født af kvinder, – og de bliver kosmisk bevidste. Men den kan de jo ikke være med i – de primitive væsener. Men vi kan være lykkelige over, at vi bor på det bedste sted. De nordiske stater og navnlig, må jeg sige, Danmark, der har disse impulser jo ramt. Det er jo mærkeligt. Jeg har aldrig hørt andre nævne de impulser, som jeg nu har nævnt, og som jeg føler voldsomt levende. Det var ved århundredskiftet, at videnskaben blev givet løs, – og den har jo også udviklet sig kolossalt i den tid. I 1920 kom så det kosmiske, – og i 1973 kom mystikken, – parapsykologi. Nu er de helt inde ved at forske i fortidsminder – pyramider og alt det der. Jeg har fået en broncepyramide, – og det har forbedret det kolossalt.
Rådet 31/1-78

M: Jeg mener, situationen er sådan, — jeg tror ikke, det bryder ud før lidt længere hen på men jeg har en vældig følelse af, at så bryder det løs, så kommer der et vældigt skrald. Og det bliver ikke nemmere, end som ved den forrige krig. Men så kommer alle de, der før var så dygtige til at få andre i koncentrationslejr – de kommer selv — bliver selv dyppet i suppen … Jo, det er ikke, fordi man er skadefro, men —
Rådet 7/3-78

De vil ligefrem være istand til at kæmpe med en klode. Nu er det, at vi er nået frem til det stadium, som er bebudet som dommedag. Men jeg tror stadig på, at vi nok skal have lidt pusterum til det rigtig går løs, — det ser ikke så godt ud. Jeg mener, at det bliver jødedommen, der kommer til at udløse det. .Jeg tror, det bliver der. Jøderne giver aldrig tabt.
Gjedde: Jeg oplever, der hvor jeg virker, at dommedag er begyndt i menneskets forhold til hinanden.
M: Den er begyndt forlængst. Hitlertiden var jo et voldsomt bevis på det. Dommedagen er ikke begyndt før korsfæstelsen.
Rådet 4/4-78

På den måde kan man påvise, hvordan evigheden går op. Det får de at se i “Det tredie testamente”. Ja, de får det også at se i Livets Bog. Men i “Det tredie testamente” har jeg lavet et resume af hele forløbet, af evigheden. Så tror jeg, at de får mere interesse af at læse. I Livets Bog er der jo så mange forskellige analyser af det ene og det andet. Der er det ikke sådan kronologisk ordnet, – selvom det nok er belyst altsammen. Vi må jo regne med, at i de næste århundreder er de igang med alle disse ting. Jeg tror, at stormagterne kommer i krig, sat i gang af hele jødehistorien, og at stormagterne mister deres magt, så hele verden bliver nødt til at holde sammen. De bliver nødt til at lave en fælles overhøjhed, myndighed. Og denne fælles myndighed tilsikrer, at alle lande rundt omkring bliver til et rige. Og så bliver der ikke noget med, at nogen sidder og har olien, og andre har andre ting. Det er jo de erfaringer, de gør nu. Det hele er en undervisning. Bagved sidder høje væsener og dirigerer. Politikerne tror, det er dem, der bestemmer. De er bare en slags robotter,-
Rådet 4/4-78

M: Det kan vi jo se med export og import. Bliver der krig, så bliver der jo restriktioner med det samme. Så bliver der lukket af for benzin og visse goder. Men jeg tror stadigvæk, at det venter lidt endnu. Der er nogen, der siger i firserne, – men det ved jeg ikke. Der er sagt så meget. Jeg tror kun på de impulser, der kommer ind til mig. Men jeg må altså sige, at det er ikke nogen kosmisk analyse. Men jeg har hele tiden haft den forestilling, at det kommer ved århundredskiftet, – og den er ikke taget spor af. Den har jeg stadigvæk, og der er der jo da et stykke tid endnu. Men det bliver sikkert jøderne, der …
G: Der er jo clairvoyante, der har talt om økonomiske katastroferi firserne.
M: Ja, men der er jo også, – det er ikke så længe siden, der var katastrofe på Island, – og så har der været andre steder på jorden. Men jorden får ikke nogen særlig karma mere, – det er mere karma for menneskene. Jordens organisme må jo danne sig til, hvor der bliver indvendig overbalance, – eller ikke er i balance, der må den danne sig til. Jord falder sammen, og andre ting bygger op, – der skal jo være balance. Det må man regne med. Og så er det selvfølgelig klart, at det rammer ikke andre mennesker, end dem, der har den karma. Der skal nok bo nogen de steder, også de steder, hvor krigen vil rase. Nu er det jo klart, – dem der nu skal rammes, – man kan forstå, de der byggede koncentrationslejre, de der dømte og ødelagde mennesker i sidste krig. Nu er det dem, der kommer i koncentrationslejre. Og så kan vi så sige, – hvad med dem, der kom i lejrene sidste gang. De er ikke så meget for at dømme mennesker denne gang. Det kan man stole på. Men hvad så med dem, der skal dømme denne gang. Jo, men der bliver jo også en krig til, i formindsket. Der bliver færre og færre. Men man må ikke tro, at den krig, der kommer, – at den bliver den sidste. Jeg mener, at der bliver mindst én til, – hvor man kan sige, at der er rigtig krig. Så kan der blive nogle små revolutioner eller hvad man kan kalde dem. Det første årtusinde, det vil ikke blive så fredeligt. Men så tror jeg nok, at i det næste årtusinde vil der være sket kolossale forandringer. Da er det hele internationalt. Da er der ikke nogen stormagter. Da er det hele begyndt at danne sig til, så retfærdighed kan råde. Det er tydeligt, at det kan ikke fortsætte som det gør. De kan ikke få bugt med alle disse kidnappere, – tilsidst kan de jo beherske hele verden, hvis ikke der bliver —— Det er noget forfærdelig djævelsk de har fundet på der. Og så finder de på at lave nye våben. De kommer til at se, at deres største ulykke er forsvaret. Det er idag menneskehedens største fjende. Det er jo drabeligt, at det gør meget mere skade. De er udstyret sådan, at man kunne sammenligne det med en kanon til at skyde en loppe. De er udstyret, som var det en planet, de skulle til at kæmpe med, – ikke som var det en lille gruppe mennesker, de skal slås med – for det er det jo, en lille gruppe af dem selv. Det er helt vildt. Men alt det er jo lavet for, at visdommen kan udvikles. Alle mulige erfaringer på det onde skal frem. For det er det, der er visdommen.
Rådet 25/4-78

Det, det drejer sig om at få vist, er at forsvaret er deres værste svøbe. Den nye verdenskultur skal nok begynde at indrette sig på det, – men ikke uden ragnarok. Efter al den ødelæggelse og nedbrydning af kultur, så vil det ikke nytte det mindste — Men det kommer til sådan en ødelæggelse, at stormagter kommer ud af balance, – mister deres magt. Måske ikke i første omgang, men i næste og i næste – indenfor de næste to tusinde år, – ja måske det første tusinde år, – da kommer kristuskulturen igang, og den betyder jo det, som der står, at man skal elske sine fjender og velsigne dem, der forbander en. Alt det, – det er jo ikke noget vrøvl. Det er sandheden.
Rådet 13/2-79

Moses var jo inde på det med tand for tand og de ti bud. Og det indebærer jo alt det med at forsvare sig, – og det er jo en fortsættelse af dyreriget. Men nu har det jo udviklet sig så kolossalt, – navnlig i det tyvende århundrede med videnskaben – og med forsvaret. Forsvaret er jo så overdimensioneret, og koster en svimlende masse penge. Der er forsvar overalt, – og krig er der. Men der kommer jo et kolossalt ragnarok, noget der ligner Hitlerismen, – der kommer nok et par stykker af dem. Det vil der absolut komme. Men det nye, som Livets Bog fortolker,det er det, jeg koncentrerer i det tredie testamente, verdensbilledet,den nye kultur. Og så må jeg vise, at det er kristuskulturen, der nu tager fat, – det med, at man gør det modsatte. Det bliver forbudt at afgøre stridigheder med vold.
( Rådet, 13/2-79)

Men der er også tre tusinde år. Jeg vil tro om to tusinde år er menneskene kommet frem til den rigtige kultur. Dem, der ikke kan være med, der vil være en masse, der ikke kan være med, – man kan ikke regne med, at disse primitive mennesker, – Sydafrika og andre steder i Afrika, – mafiaen, hvad er det for nogle – ja, de er måske intelligente nok, – men de skal igennem nogle koncentrationslejre først, — Men der bliver jo et voldsomt ragnarok, og der bliver jo ikke nær så mange mennesker i fremtiden. Men fremtiden, – det er altså det, at menneskenebliver kristne. Men at blive kristen – det betyder ikke,at det er en sekt. kristendommen er jo selve verdensvidenskaben.Det er videnskaben om verdensaltet. Det er jo alt det, jeg fortæller om spiralen, kredsløb osv.
( Rådet 13/2-79)

Men så kommer vi frem til Kristi korsfæstelse, og efter Kristi korsfæstelse så blev der ikke mere nogen logik i krigen. Så blev parterne forfærdelig uligevægtige. Den ene part himmelråbende større end den anden. Og så idag – hvad skal vi så sige idag. Hvis der bliver krig idag, så bliver der også noget med, at nogle slår sig sammen. Kineserne var jo igang med noget. Hvem holder ikke med kineserne. Og russerne, – hvem hjælper russerne ikke. Det bliver fuldstændig ulogisk. Men det bliver deres undergang. Russerne kommer ud for en skrækkelig masse, ligesom sidste gang. Det forfærdelige bånd de har lagt på deres almenhed, det sprænges i stykker. Kernen i det er Livets Bog eller Det tredie testamente. Det der står i det, det er den nye bibel.
Rådet 6/3-79

Nu er det så, at vi er kommet dertil, at vi kan vente os ragnarok. Det lurer jo over hele verden, – i Iran, der brænder det jo for tiden. Og strejkerne også, men det er blot sådan en slags duft. Jeg ved ikke, om det venter til århundredskiftet. Det indtryk har jeg haft hele tiden. Og det har ikke forandret sig . .Jeg tror ikke, det kommer før vi er kommet nærmere hen imod ,århundredskiftet. Men det er der jo heller ikke så længe til. Vi ser jo også, hvordan det hele går baglæns logik
Rådet 6/3-79

Og derfor kunne Kristus jo ikke fortælle alt det, han ville fortælle dengang. Han vidste, at de skulle have den karma. Han sagde ikke, at det var karma. Han sagde, at djævelen ville komme til at virke kolossalt, – og så sagde han, at Kristus ville komme tilsyne i skyerne som lynet og lyse fra østen til vesten. Men Kristus, det er jo kristendommen. Altså menneskesønnen, – det er ikke ham. Det er ikke ham som person, der sidder på skyern. Det er kristendommen. Og skyerne det er jo der formørker solen. Det er udtryk for ragnarok.-
Rådet 6/3-79

Den nazi-historie, den står ikke alene. Der kommer noget, der ikke er mindre skrapt. Det, der skal ske, er, at folk skal se, at forsvaret er den største ulykke for menneskene. Det kan godt være, at man hjælper sig i øjeblikket. Men hvordan er verden blevet til, – hvordan har menneskene det nu. Deres største ulykke er, at de har et skrækkeligt forsvar. De truer jo allesammen hinanden, og søger og kappes om at få det bedste forsvar, -de bedste våben
Rådet 6/3-79

Nu er det kommet dertil, at denne eksperimenteren fra forsynets side er færdig med jordens mennesker. Nu får de gennem det ragnarok, der nu kommer, – de virkninger, der nu er tilbage, – der er det så tydeligt for almindelige normale mennesker, hvor tåbeligt de handler. Og det vil blive tydeligt, at der er en åndelig verden, fordi det psykiske er givet los allerede i 73.
Rådet 27/3-79

Men nu er forsvaret blevet jordmenneskenes største ulykke. Der er jo andre kloder, der er længere fremme. Men jorden er inde i en situation nu, hvor menneskenes forsvar er deres største ulykke. Det er det, ragnarok skal vise dem, således at Kristus får ret.
Rådet 27/3-79

Verden vil blive så ødelagt, at der er ingen vej — ud? Det hjælper ikke med teoretiske forklaringer. Det skal være selvoplevede kendsgerninger, at man ikke skal myrde, stjæle, lyve eller bedrage. At han siger det, at hun siger det, at kirken siger det – det er ikke nok. Og det er jo det, der sker med karmaen, – at man oplever det selv. Kristus forudsagde jo også det med karmaen, – han forudsagde også det med atomskaden. Han siger: “Ve de frugtsommeligepå den tid”. Hvorfor kommer han ind på det? Han ser, at fostrene ikke er beskyttet, – at det ødelægges af atomkraften. Kristus siger jo også, at de kan nok slå legemet ihjel, men de kan ikke slå sjælen ihjel.
Rådet 7/8-79

Verden er ude for forfærdelig uro for tiden. Der er ingen steder, hvor der faktisk er noget fornuft. Politik er langt fra fornuft: Priserne, lønningerne, hvor går det hen.- Det fører lige til ragnarok. Det bliver forfærdeligt – der skal skarp lud til skurvede hoveder. Man skal ikke være bange, man får jo ikke andet end det, der er ens skæbne. Vi kan ikke bo noget bedre sted i verden.
Rådet 4/9-79

Nostradamus kan man ikke komme udenom, det passer så glimrende med hans spådomme. Og der var en Lama i Tibet, der sagde til NN: I dit land er der en dreng, han bliver en stor lærer for verden, – men han ved det bare ikke endnu. NN var med NN2 på opdagelsesrejse i Tibet. Nostradamus siger, at troen skal udgå fra Danmark, – og han fører det igennem hele vejen. Og alt det, han har sagt, er jo gået i opfyldelse. Nu er vi inde på den tid, hvor det går mod ragnarok. Han, der har oversat bogen. Han skriver, at troen vil blive en helt anden, at menneskene vil stå frit overfor troen. Men han skriver også, hvordan den vil komme ud for forfølgelser. Og skriver også netop, hvordan araberne vil nå helt op til Frankrig, – næsten op til troens fædreland – altså til Danmark. Det vil altså ikke berøre Danmark. Angrebet vil blive opløst på grund af den nye tro. Slagteren dernede i Iran har erklæret Amerika hellig krig. Hvordan det ender dernede? Ja – det kan måske ende i en verdenskrig. Det tror jeg ikke, at det gør. Jeg tror, der går en tid endnu. Jeg har altid haft opfattelsen af, at det vil ske omkring århundredskiftet. Lidt før – måske lidt senere – snarere lidt senere. Jeg mener, at der er ting endnu, der skal ske, inden det.
( Rådet, 27/11-79)

– men nu kommer dommedagen, der gengiver alle myrderierne over det hele, alt det onde. Det gode ved det er jo, at det er redskaberne, der får påvirkningen. Jeg’et og de højere lag – de er jo udenfor. De overlever jo det hele. Det er rigtig nok, at smerter er ubehagelige, men de kan jo gå ud af kroppen nårsomhelst. Så er de jo fri af smerter. Og det er også ofte det, der er redningen. Lad os sige, at en soldat — han bliver skudt med det samme. Det kan være hans redning. Så er han på det åndelig plan.
Rådet d. 8/1-80

M: … 3ooo år skal jorden have, for at blive en kristen verden. Og så har den kosmisk bevidsthed. Jeg regner med, at der foreløbig vil gå 15oo år – for når nu ragnarok får raset ud- så vil der jo – så vil det ende med, at der bliver en internationel regering. Man vender ikke tilbage til de nationale forhold – det bliver der megen kamp om , men når først de får lavet en international overhøjhed, så går det bedre. Og dét er nødvendigt for at kunne ordne det, for hvis man bliver ved med at have privat ejendom her og der, så kan man ikke lave noget. Det er privatejets onde der gør det så svært.
Rådet 26/2-80

Og der er en masse radioaktivitet, der måske ikke er oppe i den størrelse, som de kender, men som de ikke kan iagttage, men som kan lave sygdom. Hvorfor er kræften blevet uhelbredelig. Nej, men derfor er det, der kommer ragnarok. Hvorfor kommer der ragnarok. Jorden begynder at søge lægedom for sig selv. Det er da klart, når den begynder at opdage sygdom. Ragnarok kommer også, fordi man skal have erfaringer. Så begynder menneskene her i ragnarok, når nu byerne ligger i ruiner, og alting er ødelagt, alle gode ting, de har fået lavet er sprængt i luften, – deres politik bliver helt hen i vejret – det bliver en ødelæggelse så forfærdelig. Så begynder deat tænke, hvordan kan det være.
[…..] Hvad er det, menneskene gør. Laver de ikke ravage, – var det ikke det, Kristus forudsagde samtidig med genkomsten – Så skulle menneskene opleve rygter om krige, og krige, og der skulle være jordskælv her og der, og han kommer også ind på denne her sygdom. Han siger: Ve dem, der er frugtsommelige i de dage. Hvorfor siger han det. Hvad har det med det at gøre – Hvorfor er de værre stillet end mændene. Fordi deres foster bliver vanskabt inden i dem selv… Det er jo ejendommeligt at se, der kommer en lille ting – der bliver her røbet en lille ting, som dem, der skal have med det at gøre, senere kan opdage. Når jeg nu siger disse ting, så vil de jo forbande mig mange – alle dem, der nu er blevet eksperter i — Men det er noget, de må absolut holde op med. Atomkraften.
( Rådet 5/8-80)

For der er jo erfaring for, at de for ,4ooo år, siden, eller hvor-meget det nu er, – da omringede de jo landsbyer som de overfaldt og stak ild i dem, og de, der ville flygte, dem skød de ned med deres våben. Det er lige så slemt som at gå ind i gaskamrene. Det er det, der kommer tilbage med det, der skete i gaskamrene. At der er så mange år imellem, det betyder ingenting. Karmaen har en lang kø. Det kan ikke laves på et år eller et liv – alt det der. Jo, de gjorde jo forfærdelig ting , jøderne, de havde jo også slaver – istedet for tjenestefolk. Så er vi altså der kommet til ragnarok. Vi har allerede fået noget i hitlerrismen.
Der kommer jo meget, meget mere omkring ved årtusindeskiftet – det bliver meget slemt. Og hvad er der så – Jo, så er det, menneskene kommer til at sige, – det siger de allerede idag: Hvordan kan det være, at det er sådan. Der kan da ikke være nogle højere magter, der kan ønske, at menneskene skal lide så forfærdeligt. Men så er det, det bliver de belært om så er det nu, at talsmanden den hellige ånd kommer, det, tør jeg nok sige, at det er det, der er kommet igennem mig. Det er altså videnskaben om mørket.
Rådet d. 5/8-80

Og derfor er det tilsidst, at menneskene havner ud i så meget, at der bliver et ragnarok, som det kaldes. Der er de nået dertil, hvor de næsten ikke kan komme længere, hvor den ny verdenskultur kan dannes. Og vi er midt i denne forandring i hele menneskehedens historie, – der er aldrig nogensinde i menneskets historie sket en sådan forandring, som det der nu sker. Der har hele tiden nok været forandringer af kulturer, men de har brugt de samme midler: krig, det vil altså sige forsvar og angreb. Og det resulterer i krig – ikke i fred, – det kan det ikke. Er der fred, så er det som dressur, – man kan tvinge dyr til at gøre, som man vil. Men det er ikke med god vilje, at de gør det.
Rådet d. 9/9-80

I verden er ragnarok godtnok begyndt med hitlerrismen. Men det er ikke enden på det. Vent bare og se. Der kommer forfærdelige tider.
Rådet 9/9-80

Og det bliver meget værre i det nye her. Det bliver så slemt, at man fra oven – med kristusvæsener – må træde til. Det med atombomberne, det er jo et forfærdeligt skridt.
[……] Men der bliver jo sørget for, at de ikke kommer til at sprænge alle de atombomber, de laver.
Rådet 16/9-80

Denne ragnarok bliver ikke rar. Det kan godt være, den varer nogle år, men det tror jeg ikke, fordi jo værre eksplosioner, jo hurtigere går det. Om det er nogen trøst, det er et spørgsmål. Men det interessante er alligevel, når man sådan ser ind i fremtiden og ser, hvordan forsynet arbejder, hvor meget der skal til, for at menneskene skal blive til kristusvæsener. Han er lige kommet, og der har ikke været sådan et kristusvæsen på jorden før. De tidligere mennesker, på Atlantis og hvad det nu var, de havde psykiske – det er ting, man kan øve op, ting man kan lave.
Rådet 16/9-80

Der bliver jo en verdensregering, et verdenscenter. Der bliver ikke noget tale om, at de lokale riger får ejendomsret – måske ikke lige straks. Dér vil blive måske mange tovtrækkerier bagefter, for folk hænger jo ved deres nationalitet. Men efter sådan et ragnarok. Man kan være overbevist om, at meget vil ske. Og jordskælv, siger Kristus, vil komme her og der. Og det er jo rimeligt nok, at der vil komme jordskælv. For det kan godt være, at den olie, man har fjernet – at det ikke er helt heldigt. Det er jo hele have, man opøser.
Rådet 16/9-80

Sådan ligger landet, det er så levende for mig at se. Det bliver en streng tid, men dem, der arbejder med lyset, – de kan være glade. De er jo himmelråbende langt borte fra ragnarok. De mennesker må regne med, at de godt kan blive ramt af ragnarok. Den, der springer ud i vandet for at redde en fra at drukne, kan selv drukne.
De mennesker, som skal svare på alle de spørgsmål, som ragnarok sender, og allerede har begyndt at sende, – folk spørger jo hvad skal der ske – der må ske noget – de kan allesammen mærke, at der er noget galt. Og så er man nødt til – ligesom missionærer, der rejser ned til vilde mennesker – og sådan vil “troen fra Danmark” som Nostradamus siger, den vil komme ud for vældig svære ting nede i syden. Katolikkerne vil yde en vældig kamp imod den, men de går jo selv tilgrunde senere. Men de får en pave, der retter kirken meget op – men med hans død, så dør også den kirke. Men “Troen fra Danmark” – den sejrer, og det er os. Og det er med at være klar over, hvad dét er, vi arbejder med, hvad det betyder for menneskene, – at det ikke bare er en sekt, vi er ved at lave, nogle drømmebilleder, men at det er en virkelig realitet.
Rådet 16/9-80

Martinus 87-årige fødselsdagstale (1977)
Hvad var der med Hitler-krigen ?- Det var jo dommedag, og der kommer mere dommedag, den er ikke så langt borte.
[…..] Vi må jo regne med, at der kommer endnu en rest af en krig, for Hitler-krigen er ikke færdig. Hvordan kan man vide det?- Det kan man udemærket vide, for karmaloven bevirker, at det, man gør, kommer tilbage til en selv. Hele hitlerismen gik jo ud på at myrde, dræbe og udslette mennesker, og de mennesker, der ledede, befordrede eller gav ordre til, skal igennem den ild, som de selv har lavet og beredt andre. Derfor må der igen komme koncentrationslejre og alle disse mange forfærdelige ting, vi så i Hitler-krigen.
Der vil komme et meget stort opgør, men det behøver man ikke være bange for, når man ikke er krigsvenlig og med til at lave krig, når man lever sit liv i venlighed og fordragelighed osv.
[…..] Nu har verden altså fået disse betingelser, og tilbage er der kun denne krigstilstand eller dommedag, som er bebudet i Johannes Åbenbaringen og ad andre veje. Men vi kan faktisk være lykkelige over, at en hel masse er overstået. Hele hitlerrismen, verdenskrigene og de krigsflammer, derl ige siden har været over jorden, har tæret på det, men der er altså noget tilbage endnu. Det kommer ikke til at foregå her, det kommer til at foregå i en anden del af verdenen, i de mere sydlige lande, nede ved Arabien og dernede. Men en krig vil selvfølgelig sætte sine mærker alle vegne, selvfølgelig bliver der restriktioner og efterdønninger osv., det kan man ikke slippe fri for. Men vi bor her i Skandinavien i det nordlige, den nordlige halvkugle. Det er det bedste sted.
Kosmos nr. 7/2009

Martinus 89-årige fødselsdagstale (1979)
Det skulle det netop, fordi dette ragnarok havde menneske ikke oplevet, da han(Kristus) var på jorden. Men nu har de oplevet det ved verdenskrige, der er gået hen over jorden, og verdenskrigene er ikke færdige endnu. Der vil komme en kollosal kulmination inden så længe. Det kommer. Det er karma.
[…..] Der kommer et stort ragnarok, og det vil sige, nu kommer gengældelserne. Menneskene kommer til at se, at dette ragnarok vil give en bekræftelse på den hellige ånd. Det vil vise, at forsvar er menneskehedens største svøbe. Menneskene har troet , de kunne redde sig med forsvar, og de har kapløb om at lave forsvaret så nederdrægtigt, så pinefuldt, så djævelsk og så ødelæggende som muligt. Det kan man jo ikke bebrejde dem, det er jo med i deres natur. Men det er blevet deres værste svøbe, og det skulle det blive. Nu er det nået dertil, at det vil komme til en udløsning, et ragnarok. Det er allerede begyndt med de forrige verdenskrige, og det vil fortsætte. Jeg ved ikke, hvornår det vil komme, men jeg har hele tiden haft den opfattelse, at det måske nok ville komme ved århundredeskiftet, men det kan komme før, og det kan også komme senere. Da vil det komme med mange voldsomme og stærke udbrud og megen udslettelse. Men fra den guddommelige bevidsthed bliver der også sat meget store kræfter i gang for at hjælpe menneskene.
Til den tid vil det være godt, at mine værker er skrevet. Det er kedeligt at skulle tale om sine egne ting, men jeg er jo nød til at fortælle, hvad det er, jeg har lavet. Da vil min Livets Bog, Det Tredie Testamente, være menneskene til hjælp, for den bygger hele verdenslogikken op. Kristendommen er verdensvidenskaben,…
[….] For tiden er menneskene altså inde i ragnarok, også selv om der er pauser uden krig. Vi bor på et dejligt sted. Skandinaverne og deres naboer bor på verdens bedste steder. Men selv her vil man selvfølgelig ikke helt kunne undgå virkningerne af krigen. Den vil komme og den vil gøre verden international med en fælles overhøjhed. Verden er allerede blevet meget international ved menneskenes forretningsverden, ved eksport og import, og det er også Guds mening. Det er Guds plan, at det skal blive til en verden. Menneskene kan godt stritte imod, men det hjælper ikke.
Ragnarok vil vise menneskene den hellige ånds visdom eller videnskab, og derefter vil fremtiden blive bygget op. Fremtidens kultur vil blive en ”tilgivelseskultur”, mens den, vi lever i, er en ”ikke-tilgivelseskultur”. Det er en hævn- og straffekultur. Man kan ikke lige med det samme sige til folk: ”I skal tilgive alt!” – Det er de ikke udviklede til. Men de kan begynde at få anvisninger og øve sig i at tilgive og tænke kærligere og det vil efterhånden udvikle menneskene frem imog en ny kultur.Efter ragnarok vil kristendommen danne grundlagfor et verdensrige.
[…..] Nu er det ragnarok så stort, at man ikke kan undgå at se, at forsvaret er menneskenes største svøbe og ulykke, og derfor vil de gå i gang med at skabe en kristuskultur.
Kosmos nr.7/2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s